BT YÖNETİM PROGRAMI=>IT MANAGEMENAT PROGRAM

Türkiye’nin ilk ve tek açık, sınavsız, ücretsiz ve uygulamaya dayanan kurumsal üniversitesi Educore University yetiştirmek üzere genç dahiler arıyor.

Educore University yüksek lisans programlarından olan IT Management Programı’nda ; mülakatla belirlenecek şanslı 25 kişiye 6300 USD lik program burslu olarak sunulacaktır.
Tüm eğitmen, ders malzemesi, proje geliştirme, sınıf ve laboratuar ortamları ve diğer eğitim giderlerini Educore %100 burs vererek karşılıyor.

Düzenli derslerin online ve Educore Eğitim Merkezinde sınıf ortamında düzenleneceği bu program 25 kişilik özel seçilmiş bir dahiler kulübü için veriliyor.

Programı bitirecek kişilerin yoğun bir eğitim, uygulama, proje ve deneyim edinme sürecinden sonra uluslararası akredite ve geçerli 8 sertifika ve 1 diplomanın yanısıra gerçek projelerde çalışmış olma ve iş deneyimi ile ve proje referansı ile mezun olmaları hedefleniyor.

Mezun olan seçilm,ş katıımcıların iş garantisi de yine Educore University tarafından sağlanıyor. Mezunlarının bir kısmına kendi bünyesinde istihdam sağlayan Educore Group, diğer yandan sektördeki iş ortaklarında ve müşterilerinde de işe yerleştirme konusunda özel öğrencilerine danışmanlık ve destek sağlıyor.

Programın ilk dersleri Mayıs 2012’de başlayacaktır. Başvurmak ve program hakkında detay bilgi için www.educoreuniversity.com adresini ziyaret ediniz.

Ders Programını Görmen İçin http://www.educoreuniversity.com/it-management.php  adresini ziyaret ediniz.

Türkiye’de internetin durumu

Alternatif Bilişim Derneği Türkiye’de 19. yılını dolduran internetin fotoğrafını çekerek bir rapor hazırladı. Rapora göre Türkiye’de hanelerin %43’üinternet erişimine sahip. Bu yaygınlığa rağmen dijital okuryazarlık seviyesinin düşüklüğüne dikkat çekildi.
(Cnnturk.com) —

Dernek web sayfalarından erişilebilen rapora göre, 2011 yılında Türkiye genelinde hanelerin %42,9’uinternet erişim imkânına sahip . İstanbul, Doğu Marmara, Orta Anadolu, Batı Anadolu ve Batı Marmara bölgeleri ise %56,9 ile Türkiye ortalamasının üzerinde. Bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde %56,1 ve %54,9 iken, kadınlarda %36,9 ve %35,3. Raporda verilen bu rakamlar kadın-erkek ve kent-kır arasındaki sayısal uçurum devam ettiğini göstermekte . Ayrıca raporda, Türkiye’de 18 binden fazla alan adının erişime kapalı olduğu belirtilirken, sansür ve denetimin daha koyu hale geldiği vurgulanmakta.

İnternet kullanımı görece yaygın olmasına rağmen dijital okuryazarlık seviyesinin düşüklüğüne dikkat çekilen raporda, Ekim 2011 tarihli EU Kids Online Raporuna atıfla Türkiye’nin “Düşük risk, düşük kullanım” ülkesi durumunda olduğuna dikkat çekildi. BTK tarafından ‘seçmek özgürlüktür’ diye sunulan hazır ve içeriği bilinmeyen filtre programlarına ilişkin ise, “Erişim engellemeleri, merkezi filtre uygulaması, kamuya açık erişim noktalarındaki keyfi sansür/filtre uygulamaları kullanıcılara karşı koyu bir sansür/denetim mekanizması haline geldi” değerlendirmesi yapıldı. Raporda hazırlıkları yürütülen Derin Veri Analizi çalışmalarına da dikkat çekiliyor .

“İnternetin bir türlü kullanamadığımız fırsatlarına yoğunlaşalım” çağrısının yapıldığı raporda çarpıcı çözüm önerileri yer alıyor. Raporda yer alan öneriler özetle şöyle sıralanıyor:

– Yeni medya alanında üretilecek siyasal ve toplumsal politikalar öncelikle ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkını temel alarak tüm paydaşların katılımıyla farklı hedef kitlelere yönelik olarak geliştirilmelidir.

–  Türkiye’de sayısal uçurumu çözmeye yönelik eğitim politikası geliştirilmeli; eğitimseferberliği başlatılmalıdır.

– Türkiye’de var olan İnternet’in güvenli kullanımına yönelik çeşitli çalışmaların ilgili tüm kurum ve kuruluşları, STÖ’leri ve özel sektörü içerecek şekilde geliştirilmesi, işbirliği ve koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Bu çalışmalarda özellikle çocukların ve gençlerin görüşlerine başvurulması gereklidir. Çocukların ve gençlerin kullanım pratikleri onların bakış açısı ile, etiketlenmeden ve önyargısız bir şekilde disiplinlerarası bir yaklaşımla kavranmaya çalışılmalıdır.

–  Çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin yeni medyayı doğru, etkin ve verimli kullanımı konusunda farkındalıklarının, bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılması gereklidir.

–  Türkiye’de her düzeyde (yaş, cinsiyet, kuşak, bölge) dijital okuryazarlığın geliştirilmesi gerekmektedir.

–  Medyanın yeni medyanın kullanımından kaynaklanan olanakları ve riskleri dengeli bir şekilde kamuoyuna sunması, toplumda doğru kanaat oluşumunu desteklemesi gereklidir. Medya ahlaki panik yaratmanın bir aracısı/zemini olmamalıdır.

–  Yeni medya ortamlarının kullanım bilgi ve beceri eksikliğiyle iyi niyet yoksunluğundan kaynaklı olası zararları üzerine yoğunlaşılarak, olanakları ve yararları göz ardı edilmemelidir.

–  Temel öğrenim kurumlarındaki “Medya Okuryazarlığı” ve “Bilgisayar” dersleri müfredatının dijital okuryazarlığı geliştirecek şekilde gözden geçirilmesi gereklidir.

–  5651 sayılı kanunun ve ilgili diğer mevzuatın yurttaşın ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkı temelinde yeniden ele alınması/düzenlenmesi gerekmektedir.

–  Yurttaşın kişisel verilerinin korunması anayasal bir haktır ve bağımsız ve özerk bir yapı tarafından bu korumanın sağlanması gereklidir.

–  Alternatif Bilişim Derneği olarak kullanıcı merkezli, kullanıcının haklarını odağa kalan tekno-sosyal politikaların geliştirilmesini talep ediyoruz. Bunun için de Kullanıcı Hakları Bildirgemize tekrar dikkat çekmek istiyoruz:  http://www.bildirge.org/

Raporun tamamına Alternatif Bilişim Derneği web sitesi http://www.alternatifbilisim.orgadresinden erişilebilir.

İş Sürekliliği Uygulama Adımları

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kurma ve işletme için gerekli temel adımları açıklayalım :

1. Kapsam Belirleme
Öncelikle iş sürekliliğinin hangi kritik servisler, süreçler ve birimler için uyglanacağı tespit edilecektir.
2. Kaynak Belirleme ve Tahsis
Sistemin kurulması ve işletilmesi için gerekli iş gücü, takım, dış kaynak ve altyapı için bütçenin tespiti.
3. Proje Tanımlama ve Duyuru (Project Charter)
ISY projesinin kapsamı, kaynakları belirlenip bütçesi onaylandıktan sonra kurumda duyurusunun yapılması
4. Proje Planlama (Project Plan)
Bu aşamada projedeki kaynakların hangi görevleri yerine getireceği tespit edilir.
5. Proje Ekibi Oluşturma (Resources)
Kaynaklara isim verilir ve sorumlular atanarak görevler konusunda el sıkışılır.
6. Proje Görev Kırılımları Çıkarma (WBS)
WBS son haline getirilmesi ve proje planının son halini alıp çalışmaların başlaması
7.Risk Analizi
Risk analizi metodu belirleme, analiz çalışmalarının yapılması
8. İş Etki Analizi
Süreçler ve servislerle ilgili IEA çalışmasının yapılması
9. Kontrol ve Strateji Tasarımı
Riskleri gidermek ve kesintisizlik için kontrollerin seçilmesi ve stratejinin oluşturulması , iş sürekliliği planının çıkartılması
10. Uygulama ve Riskleri Azaltma Çalışması
Kontrolleirn uygulanması ve önlemlerin hayata geçirilmesi
11. Kurum içi Eğitimler Verilmesi
Kurum içinde alınan önlemler ve iş sürekliliği planı hakkında eğitimlerin verilmesi
12. Kesintisizlik Tasarımının Test Edilmesi (Tatbikat)
Plananan ve uygulanan kontrollerin senaryolar, birimler, komponentler bazında test edilmesi
13.Planın Güncellenmesi ve İyileştirmeler
Testlerden, tatbikatlerden alınan sonuçlara göre planların güncellenmesi ve iyileştirilmesi
http://blog.ermantaskin.com