Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve VERBİS Sistemine Kayıt Ne Zaman Sona Eriyor

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu 24.03.2016 yılında kabul edilmiş olup 07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun tüm veri toplayan ve işleyen ticari faaliyet gösteren yada kar amaçlı olmayan kurum ve kuruluşları kapsamıştır. Bu bağlamda kurum ve kuruluşlara çeşitli yaptırımlar getirmiştir.

Kanunun tam metnine bu LİNK’i takip ederek ulaşabilirsiniz.

Kanun Madde 3’de Veri Sorumlusunu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi şeklinde tanımlamıştır. Tanımdan da anlaşıldığı gibi veri sorumlusu veri toplayan tüm ticari faaliyet gösteren yada kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların gerçek ve tüzel kişilikleri olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda veri sorumluları kanunun gerektirdiği yükümlülükleri kurumları içerisinde yerine getirmekle sorumlu hale gelmiştir.

Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü
MADDE 10- (1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;
a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

öte yandan,

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler
MADDE 12- (1) Veri sorumlusu;
a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari
tedbirleri almak zorundadır.

şeklinde ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere veri sorumlusu her şeyden önce kişisel verilerin muhafazasını sağlamak bununla ilgilide kurum içerisinde ve dışında gerekli tüm teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almak zorundadır.

Kanun veri sorumlusunun görevlerini net bir şekilde tanımladığı halde ülkemizde malesef bir çok sorumlu kurum ve kuruluş tarafından ciddiye alınmamaktadır. Hala piyasada görülmektedirki sorumlu işletmelerin önemli bir bölümü henüz bir çalışma başlatmamıştır. Kanun olması sebebiyle, öngörülen yükümlülüklere uyulmaması durumunda cezai yaptırımlar söz konusudur.

Kanunun 17 Suçlar ve 18 Kabahatler maddelerinde, belirtilen yükümlülüklere uyulmaması durumunda veri sorumlularına karşı uygulanacak cezai yaptırımları tanımlamıştır.

ve burada belirtilen rakamlar olay başına uygulanacak idari para cezalarıdır.

Daha öncesinden Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerine göre zaten kişisel verilerle ilgili cezalar tanımlanmış durumdaydı. Hem KVKK açısından idari para cezası hemde TCK acısından cezaları mümkün olduğunu görmekteyiz.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Nedir?

KVKK kanunun 16. Maddesi;

Veri Sorumluları Sicili
MADDE 16- (1) Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur.
(2) Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.
(3) Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusu aşağıdaki hususları içeren bir bildirimle yapılır:
a) Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri.
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği.
c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar.
ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları.
d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler.
e) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler.
f) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.
(4) Üçüncü fıkra uyarınca verilen bilgilerde meydana gelen değişiklikler derhâl Başkanlığa bildirilir.
(5) Veri Sorumluları Siciline ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Veri Sorumlularının VERBİS sistemine kayıt olması ile ilgili hususları düzenlemiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu konu ile ilgili bir kayıt sistemi oluşturmuş ve yayınlamıştır. Sisteme Kayıt olmak için LİNKİ takip edebilirsiniz.

Kurum VERBİS sistemine kayıt tarihlerini açıklamıştır.

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişiler için 01.10.2018 tarihinde başlayan 12 aylık süre 30.09.2019 tarihinde sona ermektedir. Bu makaleyi kaleme aldığım tarih itibarıyla yaklaşık 2 buçuk ay gibi bir süre sonra ilgili kriterlere göre kayıt olması gerekenlerin süreleri sona erecektir.

Verbis sistemi doğrudan maliye bakanlığı bilgi sistemleri ile entegre çalışmaktadır. Yani kurumunuzun bilanço bilgilerini sizin bildirmenize gerek kalmadan maliye bakanlığı sistemlerinden otomatik olarak kontrol edilecek olup ilgili tarihe kadar kayıt olmayanlar hakkında ilgili kanunun 18. maddesinde düzenlenmiş olan “Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı” maddesi uyarınca 20.000 TL ile 1.000.000 TL arası idari para cezası uygulama hakkı doğacaktır. Kurumun kestiği cezalar devlet alacağı kapsamında değerlendirilmektedir.

Kanunun 16. Maddesi (2) fıkrasında,

(2) Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.

istisnaların yapılabileceği bildirilmiştir. Bun göre,

Kanunun 16 ncı maddesinde, “işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda Kurulca bazı veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmiştir.

şeklinde tanımlamıştır. ÖNEMLİ NOT şeklinde belirtilen kısımda ise yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşların sadece VERBİS sisteme kayıt yükümlülüklerine istisna getirilmiştir. Yani 6698 sayılı yasanın getirmiş olduğu usul ve esaslara uymak ZORUNDADIR.